Snow White Frame | فروشگاه اسکیت بازار | سراسر ایران

این فریم در مقایسه با سایر فریم ها، خیلی کوتاه تر است و این کوتاه بودن در انجام سریعتر رقص پاها،  جمع بودن و تقاطع داشتن پاها در پرشها بسیار موثرتر است و به طور کلی در اجرای حرکات، لازم به باز کردن زیاد پا برای گیر نکردن فریم ها به هم نیست؛ در نتیجه اسکیت کردن زیبا تر به چشم می خورد.

در مورد وزن و ارتفاع اسکیت از زمین این فریم تفاوتی با سایر فریمها ندارد.

نویسنده : خانم فتحی